Katolicka Szkoła Podstawowa

W NOWEJ SOLI IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Zasady funkcjonowania szkoły w dobie COVID-19

Podstawowe zasady funkcjonowania szkoły podczas epidemii 

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przez pierwsze 3 tygodnie roku szkolnego uczniom wchodzącym na teren szkoły mierzona jest temperatura. W przypadku stwierdzenia temperatury > lub = 38oC rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko zobowiązany jest zabrać je do domu. W przypadku dziecka, które dotarło do szkoły samodzielnie a pomiar wykazał podwyższoną temperaturę, dziecko zostanie odizolowane do czasu przybycia rodzica/opiekuna. Okres obowiązywania tej zasady może się zmienić w zależności od aktualnej sytuacji.
 • Osoby wchodzące do budynku szkoły obowiązkowo przeprowadzają dezynfekcję rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
  2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m
  3. dystans od pracowników szkoły min 1,5 m
  4. stosowanie środków ochronnych – osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe
  5. przebywanie tylko w wyznaczonej strefie rodzica
 • Osoby postronne przebywają w budynku szkoły tylko w najważniejszych sprawach (po uzgodnieniu z sekretariatem - tel.:798 557 326 we wskazanym miejscu).
 • Wychowawcy klas, sekretariat i dyrekcja dysponują skutecznymi środkami komunikacji z rodzicami uczniów.
 • W razie stwierdzenia u ucznia objawów infekcji dróg oddechowych należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (biblioteka szkolna) lub w z zachowaniem dystansu co najmniej 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, najlepiej własnym środkiem transportu.
 • Klasy I-III mają przerwy niepokrywające się z godzinami przerw pozostałych uczniów.
 • Podczas przerw nauczyciele w miarę możliwości wychodzą z uczniami na świeże powietrze w strefach wyznaczonych dla klas I-IV i VI oraz strefy dla klas V, VII, VIII.
 • Jeśli na dworze nie ma odpowiedniej pogody - uczniowie klas  IV i VI spędzają przerwy na korytarzu nowej części szkoły, a klasy V, VII, VIII w starej części szkoły – podobnie z korzystaniem z toalet.
 • Przez pierwsze 3 tygodnie roku szkolnego uczniowie i nauczyciele przebywający na przerwach w strefie ucznia mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Zakres tego obowiązku może zostać zmieniony w zależności od aktualnej sytuacji.
 • Po każdej lekcji sala lekcyjna jest wietrzona.
 • Uczniowie przestrzegają podstawowych zasad higieny – mycie i dezynfekcja rąk.
 • Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów.
 • Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, np. zabawek.
 • Przedmioty używane przez uczniów podlegają czyszczeniu lub dezynfekcji.
 • Zasady sanitarne obowiązują także podczas zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych. 

 

Koronawirus

Imieniny


Dziś: Tymoteusza, Michała
Jutro: Anieli, Jerzego
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina
(J 2,3)

certyfikat

certyfikat

logo-II-TF

pije mleko swiat podbije

owoce w szkole rgb