Katolicka Szkoła Podstawowa

W NOWEJ SOLI IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

mobireg1

Antosia

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Kontakt

 
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 67-100 Nowa Sól
 
tel: (68) 411 49 44,724 600 111
Świetlica: 798 557 326
Fax: (68) 411 49 45
 
Sekretariat
Godziny otwarcia: 08:00 - 16.00
Godziny przyjęć uczniów: 08:00 - 12:00
nr. pokoju - 16
 
Administracja strony: caratheodory@o2.pl
 
Nr konta bankowego60 9673 0007 0000 0301 1262 0001

Informacja o danych osobowych

 

Informacja o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych uczniów i ich

rodziców/opiekunów przez Katolicką Szkołę Podstawową w Nowej Soli

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w trakcie rekrutacji jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2, w Nowej Soli (kod pocztowy: 67-100), tel.: 68 411 49 44; 724 600 111, adres e-mail: szkolakatolickanowasol@gmail.com.

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz przygotowanie i wykonanie umowy o naukę. Część danych zbierana jest i przetwarzana także na mocy obowiązku wynikającego z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji) i po rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole dane te będą przetwarzane także mimo ewentualnego cofnięcia przez rodziców/opiekunów zgody wyrażonej wcześniej w trakcie procesu rekrutacji. Są to dane zawarte w księdze uczniów, dziennikach lekcyjnych oraz w arkuszach ocen (imię (imiona) i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, data przyjęcia ucznia do szkoły, klasa, do której ucznia przyjęto oraz datę ukończenia szkoły albo data i przyczyna opuszczenia szkoły przez ucznia).

3. Rodzicom/opiekunom dzieci przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przygotowania, zawarcia i wykonania umowy o naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Nowej Soli. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o naukę.

5. Dane udostępnione przez rodziców/opiekunów prawnych w trakcie procesu rekrutacji nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. System Informacji Oświatowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) oraz podmiot przetwarzający dane w imieniu Administratora, tzw. Procesor (podmiot świadczący usługę prowadzenia dziennika elektronicznego).

6. Dane udostępnione przez Rodziców nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe pozyskane w trakcie rekrutacji będą przechowywane przez okres, w którym uczeń uczęszcza do Katolickiej Szkoły Podstawowej. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych), którzy nie rozpoczęli nauki w Katolickiej Szkole Podstawowej będą przechowywane przez okres jednego roku. Część danych osobowych przechowywana jest w Szkole także po ukończeniu przez ucznia nauki ponieważ stanowią one dane archiwalne wchodzące w skład narodowego zasobu archiwalnego. Są to dane zawarte w księdze uczniów, dziennikach lekcyjnych oraz w arkuszach ocen (imię (imiona) i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, data przyjęcia ucznia do szkoły, klasa, do której ucznia przyjęto oraz datę ukończenia szkoły albo datę i przyczyna opuszczenia szkoły przez ucznia). 

Konkurs św. Stanisław Kostka

Powiatowy Konkurs o św. Stanisławie Kostce 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów powiatu nowosolskiego w następujących kategoriach:

• Klasy I - III – konkurs plastyczny

 Klasy IV - VI – komiks

• Klasy VII SP oraz II, III - konkurs wiedzy 

Regulamin konkursupobierz [pdf]

Literatura do konkurs wiedzy: 

1. Prezentacja o św. Stanisławie Kostce - link 

2. Książka: pobierz [pdf]

3. Artykuł: pobierz [pdf]

Wyniki w konkursie plastycznym - pobierz 

Wyniki w kategorii "komiks" - pobierz 

Wyniki w konkursie wiedzy - I miejsce zajął Maciej KiragaII - Weronika BieliczIII - Karolina BieliczIV -Agata Szajkiewicz z PSP 3.

Feynmanki

Richard Feynman to najsłynniejszy kasiarz w gronie fizyków i matematyków. A kto okaże się najlepszym łamaczem kodów wśród uczniów naszej szkoły? 

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie "Feynmanki"

O konkursie: Przez kolejnych 7 miesięcy będziemy zamieszczać na stronie po jednym szyfrze dla uczniów klas 4–5 oraz 6–7

Co zrobić z rozwiązaniami?: Przekazać panu Tomaszowi Przywartemu. Na rozwiązanie pierwszej zagadki czekamy do 24 października.

Czy przewidujemy nagrody?: Tak. Po zakończeniu cyklu 7 zagadek trzech najlepszych uczniów w każdej z kategorii otrzyma upominki.  

PIERWSZA ZAGADKA

Lorenz (klasy IV-V)

Enigma (klasy VI-VII)

Publikacja nowego szyfru: 1 listopada wraz z rozwiązaniem poprzedniego zadania. Powodzenia

DRUGA ZAGADKA

Hasła do odgadnięcia w szyfrze wrześniowym to: Euler (kategoria: LORENZ) i Riemann (ENIGMA). Gratulujemy wszystkim szyfrantom 

Lorenz (klasy IV - V)

Enigma (klasy VI -VII) 

Czekamy na odpowiedzi do 25 listopada

TRZECIA ZAGADKA

Rozwiązanie szyfru październikowego to: Archimedes (kategoria: LORENZ) i Demokryt (ENIGMA). Gratulujemy wszystkim szyfrantom

Lorenz (KLASY IV - V)

Enigma (klasy VI -VII) 

Czekamy na odpowiedzi do 22 grudnia

CZWARTA ZAGADKA

Rozwiązanie szyfru listopadowego to: Pascal (kategoria: LORENZ) i Fibonacci (ENIGMA). Gratulujemy wszystkim szyfrantom

Lorenz (KLASY IV - V)

Enigma (klasy VI -VII) 

Czekamy na odpowiedzi do 29 stycznia

PIĄTKA ZAGADKA

Hasła do odgadnięcia w szyfrze grudniowym to: Newton (kategoria LORENZ) i Avogadro (ENIGMA). 

Lorenz (KLASY IV - V)

Enigma (klasy VI -VII) 

Czekamy na odpowiedzi do 02 marca

SZÓSTA ZAGADKA

Hasła do odgadnięcia w szyfrze styczniowym to: Heweliusz (kategoria LORENZ) i Skłodowskacurie (ENIGMA).

Lorenz (KLASY IV - V)

Enigma (klasy VI -VII) 

Oferta Pracy

Nauczyciel informatyki,

 Spec. ds. księgowości i kadr

tel. 724 600 111

ZBIERAMY NA PLAC ZABAW

Przekaż 1% podatku

IMG 20170126 071012

w ub. roku 2024,48 zł

(w tym z 1% 754 zł)

Imieniny


Dziś: Marii, Napoleona
Jutro: Stefana, Rocha
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu
(Łk 2,35)

certyfikat

certyfikat

logo-II-TF

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

pije mleko swiat podbije

owoce w szkole rgb